MENU

Organisator van:

Organisator van:

Gastconservator

Agnes van Dieren

NL

Ik ben twaalf jaar mantelzorger geweest voor mijn dierbare moeder. In haar rolstoel kon ze amper ergens binnenkomen, laat staan in een museum. Een belangrijke motivatie om gastconservator van Pop-up Museum SMAAK te worden. De diepgaande gesprekken die losbarstten met de rondgang langs alle kunstwerken hebben mij geraakt. Dat maakt jezelf ook weer alert hoe belangrijk kunst is.

Meer info:

Allereerst spreek  ik uit ervaring. Ik ben 12 jaar lang mantelzorger geweest voor mijn  dierbare moeder, 10 jaar verpleeghuis en de laatste 2jaren op een gesloten afdeling. Wat besef je dan als dochter dat er veel van wat je ondernam in je leven niet meer kan. Veelal zit je in een grote rolstoel, je kan amper ergens binnenkomen, laat staan in een museum. Dat is voor mij de grootste motivatie geweest om gastconservator te worden voor het Pop-up Museum Smaak.

Dan komt de vraag bij jezelf, hoe ga ik dit aanpakken. Kunstenaars benaderen, goed uitleggen wat het Pop-up Museum inhoud en waar het gaat plaats vinden. Ze waren gelijk enthousiast. Ik ben met alle kunstenaars gaan kijken in het St. Pieters en Bloklands, de ruimte en de sfeer van zo’n gebouw proeven is voor de kunstenaar zo belangrijk. Daarna in het atelier werk uitzoeken, goed uitleggen wat jij wilt, het is jouw collectie die je wilt presenteren.

En dan, de presentatie houden voor het team Smaak en je collega’s  gastconservatoren. Alles via de computer, dat was een uitdaging. Ik voelde een soort trost, van zo, dat heb ik toch mooi gepresenteerd. De inrichting van al die kunstwerken is een prestatie op zich en ooo zo spannend, want waar komen jouw werken te hangen/staan? Het eind- resultaat was zo bijzonder. Klaar voor de opening. Dan gaan de deuren open, wauw, wat een mooie woorden van de bezoekers en een blijheid van de bewoners.

Niet alleen de kunst, ook de muzikale activiteiten, zo belangrijk voor de bewoners, wat genoten ze daarvan. Je leeft weer in het nu, in de moderne tijd, dat is toch wat we allemaal willen als je ouder wordt, dat jong en oud samen genieten. Als gastvrouw heb ik heel wat keren met de bezoekers de kunst bekeken en uitgelegd. Wat een beleving en interactie met de mensen. Ik kijk hier met zo’n warm gevoel op terug, zo zie je maar dat je als pensionado echt niet achter de geraniums hoeft te zitten.

Exhibition Oldham 17 to 25 May 2017
Have a look at the banners of the exhibition!

EN

I was a carer for my dear mother for twelve years. Many places, and certainly a museum, were not accessible for her in a wheelchair. That was an important motivation for me to become a guest curator for the Pop-up Museum SMAAK. The intense conversations I had during the tour about the works of art have really touched me. Once more I realized the importance of art.

More details:

First of all, I speak out of experience. I was a carer for my dear mother for 12 years, 10 years in a nursing home and the last two years in a locked ward. As a daughter, you realize that many things you did in daily life are no longer possible. Often you are in a big wheelchair, it is hardly possible to enter places, let alone a museum. That was the main motivation for me to become a guest curator for Pop-up Museum Smaak.

Then you ask yourself, how will I handle this? Contacting artists, explaining carefully what the Pop-up Museum entails and where it is to take place. They were excited right away. I went to visit the St. Pieters en Bloklands with all artists, soaking up the atmosphere of such a building is so important for the artist. Then in the studio the selection of the works, explaining carefully what you want, it’s your collection you want to present.

And then the presentation for the Smaak team and your fellow guest curators. All using a computer, that was a challenge. I felt a kind of pride, because I succeeded in presenting that after all. The arrangement of all those works of art is a feat in itself and oh so exciting, because you don’t know where your works will end up. The end-result was so special. Ready for the opening. Then the doors open, wow, such beautiful words of the visitors and gladness of the residents.

Not only the art, also the musical activities, so important for the residents, they enjoyed it so much. You live in the moment again, in the modern age, isn’t that what we all want as we get older, that young and old enjoy it together. As a hostess I looked at the art with the visitors and explained it quite a few times. Such an experience and interaction with the people. I look back on this with such a warm feeling, it shows that a pensioner really doesn’t have to stay inside all day.

Exhibition Oldham 17 to 25 May 2017
Have a look at the banners of the exhibition!