MENU

Organisator van:

Organisator van:

Bestuurder tehuis

Bob Pluijter

NL

Als directeur van het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort (Nederland) ben ik er trots op dat wij als eerste gastheer mochten zijn van dit inspirerende Pop-up Museum SMAAK. Het was een groot succes en dat smaakte naar meer! Dit alles had niet tot stand kunnen komen zonder de fantastische dagelijkse aandacht en zorg van onze medewerkers voor de bewoners.

Meer info:

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is één van de oudste organisaties in Amersfoort (gestart voor 1400). Zij maakt daarmee deel uit van Amersfoort’s geschiedenis en erfgoed. De gedachte dat we al zo lang zorg bieden, geeft een bijzondere klank en kleur aan het Gasthuis. Het brengt ook een bijzondere opdracht met zich mee, namelijk, een verantwoordelijkheid om met groot respect naar de weldoeners van vroeger, het maatschappelijk erfgoed goed en duurzaam te beheren.

Kunst, muziek en cultuur zit in ‘de genen’ van het Gasthuis, en dat is waarom we zo blij zijn met het partnership met SMAAK. SMAAK brengt mensen samen op speelse en heel betekenisvolle wijze en daarbij mogen de bewoners van het Gasthuis een ‘ankerpunt’ zijn. Dat is mooi.

Vanaf 1 september 2015 ben ik in dienst bij het Gasthuis, in de functie van bestuurder. Het Gasthuis is waarden gedreven, maatschappelijk betrokken en er werken vriendelijke, positief ingestelde medewerkers. Ik ben vooral trots op hen omdat zij dagelijks de aandacht en zorg aan de bewoners geven, luisterend, begripvol ondersteunend, verbindend. Dezelfde verbinding ervaren wij met zoveel Amersfoorters die het Gasthuis een warm hart toe dragen. Saamhorigheid en verbinding met medemensen, liefde voor kunst, cultuur en zingeving in en rond het oude Gasthuis in het centrum van Amersfoort, dat zijn belangrijke thema’s waardoor wij SMAAK van harte ondersteunen en bij u aanbevelen.

Exhibition Oldham 17 to 25 May 2017
Have a look at the banners of the exhibition!

EN

As director of the Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort (the Netherlands), I am proud that we were the first to host this inspirational Pop-up Museum Smaak. It was a great success and I look forward to more next year! All this could not have been achieved without the fantastic daily care and attention of our staff for the residents.

More details:

St. Pieters en Bloklands Gasthuis is one of the oldest organizations in Amersfoort, established before 1400 AD.Therefore it is part of the history an heritage of Amersfoort. The idea of such a long period of providing care makes the Gasthuis a special place. That also brings with it a special assignment, namely a responsibility to properly and sustainably manage the cultural heritage with great respect for the benefactors of the old days.

Art, music and culture is in the blood of the Gasthuis and that is why we are so pleased with the partnership with Smaak. Smaak brings people together in a playful and very meaningful way, while the residents of the Gasthuis are an ‘anchor point’. That is good.

Starting from 1 September 2015 I am employed by the Gasthuis, in the function of director. The Gasthuis is value-driven, socially committed and it has friendly, positive employees. I am especially proud of them because they pay attention to the residents and provide care to them, listening, understandingly supportive, uniting. We experience that same sense of union with so many people in Amersfoort who have the Gasthuis at heart. Cohesion and connection with the people, love for art, culture and meaning in and around the old Gasthuis in the centre of Amersfoort, those are important themes that make us support Smaak and recommend it to you.

Exhibition Oldham 17 to 25 May 2017
Have a look at the banners of the exhibition!